Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

megnevezés

adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

- 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

- 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

- 2000. évi C. törvény a számvitelről

- Európai Bizottság C(2012) 9846 határozata a Bizottság kommunikációs munkaprogramjáról, az Europe Direct központok működéséről.

- Társasági Szerződés

- Szervezeti és Működési Szabályzat

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

-

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

-

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

-

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

- Hajú-Bihar megyei Europe Direct Információs Központ

az Europe Direct által nyújtott szolgáltatások ingyenesek és szabad hozzáférésűek, amelyek a központ honlapján megadott elérhetőségeken át vehetők igénybe

- Biharihirek.hu

Ingyenesen olvasható határ menti hírek közzététele a www.biharihirek.hu weboldalon, ahol a felhasználási feltételek is olvashatók

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

-

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

-

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

-

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

-

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Hajdú-Bihar megyei Europe Direct Információs Központ által közzétett közlemények, hirdetmények

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

-

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Ellenőrzési jelentések DMJV Önkormányzata költségvetése terhére folyósított támogatás felhasználásának ellenőrzéséről:

2011. évi jelentés

2012. évi jelentés

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket az alábbi elérhetőségeken lehet benyújtani:

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

Póser Zoltán ügyvezető
Cím: 4025 Debrecen, Piac u. 79.
tel.: +36 52 521-480
fax.: +36 52 521-481
e-mail: info@edc.debrecen.hu

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

-

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Statisztikai adatszolgáltatás a humánerőforrásokról:

2011

2012

Statisztikai jelentés tevékenységről:

2011

2012

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

-

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

-

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

-

© 2009 Euro-Régió Ház

Itt vagyunk!

Debrecen
Piac utca 79.

[ térkép megtekintése ]